Vanliga frågor

Hur föddes idén om att bygga centrumbiblioteket?

Idén framfördes första gången 1998 av dåvarande kulturministern Claes Andersson, som förslog att man skulle bygga ett citybibliotek på samma plats där riksdagens tillbyggnad står idag. Huvudbiblioteket i Böle hade färdigställts 1986, men Andersson tyckte att det låg för långt borta från centrum.

Varför behövs centrumbiblioteket?

Biblioteksnätet i Helsingfors har vuxit under 150 års tid och tillgodosett invånarnas behov. Biblioteket följer med den senaste utvecklingen och tillhandahåller tjänster som stadsborna behöver för att vara aktiva samhällsmedborgare.

Utgångspunkten för planeringen av centrumbiblioteket är ett offentligt, tryggt och kostnadsfritt rum i staden som är öppet för alla. Sådana finns det för lite av i centrala Helsingfors.

Richardsgatans bibliotek och Bibliotek 10, som ligger nära centrum, har de största besökarantalen i hela det nuvarande biblioteksnätet. Därför finns det ett behov av att öka biblioteksutbudet i innerstaden.

Hur ska centrumbiblioteket finansieras?

Centrumbiblioteket är ett av projekten för 100-årsjubileet av Finlands självständighet. Den statliga finansieringsandelen uppgår till 30 miljoner euro. Helsingfors stad har reserverat 66 miljoner euro i sin budget för projektet. Totalkostnaden uppgår till 96 miljoner euro.

Finns det redan ett beslut om att bygga centrumbiblioteket?

Stadsfullmäktige har 28.1.2015. fattat beslut om att bygga centrumbiblioteket.

Måste antalet närbibliotek minskas om centrumbiblioteket byggs?

Bibliotek 10 som ligger i Posthuset och Stadsverkstaden som är verksam i Glaspalatset flyttar in i det nya centrumbiblioteket, likaså delar av Böle bibliotek, till exempel det flerspråkiga biblioteket med litteratur på mer än 90 språk. Delar av centrumbiblioteket finns alltså redan och att föra samman dessa funktioner under samma tak när centrumbiblioteket står klart kommer att effektivisera den befintliga verksamheten. Biblioteksnätet kommer alltså att ändras till dessa delar, men i övrigt kommer biblioteksnätet inte att ses över när centrumbiblioteket är färdigt.

Hur påverkar centrumbiblioteket närbibliotekens verksamhet?

Verksamheten vid centrumbiblioteket genomförs i samarbete med hela Helsingfors stadsbiblioteksnät. Med andra ord genomför man i närbiblioteken pilotprojekt med sådana tjänster som centrumbibliotekets nya serviceutbud kommer att omfatta. Centrumbiblioteket med sina mångsidiga tjänster kommer även att bli ett inlärningscentrum för stadsbibliotekets personal. Där praktiseras arbetscirkulation genom vilken man kan sprida ny kompetens ut till biblioteken och tvärtom.

Hur skiljer sig centrumbiblioteket från andra stora bibliotek?

Bibliotek åtnjuter ett högt anseende internationellt och de anses ha en allt större roll i den föränderliga världen. I många städer planeras och byggs eller har man redan invigt nya bibliotek i innerstaden. Biblioteken anses ha stor betydelse för livet i centrum.

Ute i världen pågår stora biblioteksprojekt. Till exempel i Asien och Kina byggs stora helheter på över 100 000 m2. Exemplen närmast Helsingfors hittar man i Århus i Danmark (invigs 2015), Oslo i Norge (2017) och Birmingham i England (2013).

Helsingfors vill hitta sin egen modell för framtidens bibliotek. Tyngdpunkten ligger dock på bibliotekets kärnkompetens. Mångformig läskunnighet och mediekritik hör till grundpelarna för aktivt medborgarskap och också centrumbiblioteket gör sitt för att stöda dessa.

Varför placeras centrumbiblioteket i Tölöviken?

Målet är att centrumbiblioteket, precis som namnet antyder, ska ligga mitt i staden i närheten av goda kommunikationer. Särskilt den stora allmänheten har förespråkat placering av centrumbiblioteket i Huvudposthuset. Detta har motiverats med det goda läget samt användning av det befintliga byggnadsbeståndet. Posthuset är dock delvis skyddat och att bygga om huset så att man kan tillgodose de krav som ställs på framtidens bibliotek kräver mycket omfattande och dyra ombyggnadsarbeten. En nybyggnad i Tölöviken kan bättre tillgodose de mångsidiga och föränderliga utrymmeskraven som framtidens bibliotek ställer.

Varför ordnades en arkitekttävling?

Målet med arkitekttävlingen för centrumbiblioteket var att hitta en planeringslösning av hög kvalitet som står sig i tiden. Samtidigt sökte man en lösning som uttrycker bibliotekets nya verksamhetskoncept. På grund av objektets stora betydelse ordnades tävlingen som en öppen tävling med två faser.  I en öppen arkitekttävling har hela arkitektkåren tillfälle att visa sitt kunnande.  Till tävlingen kom 544 bidrag från olika delar av världen.

Hurdana kriterier sattes för tävlingsbidragen?

Planeringslösningen skulle erbjuda funktionellt sett högklassiga samt tekniskt och utrymmesmässigt flexibla ramar för biblioteksverksamheten. Lösningen skulle dessutom vara ekoeffektiv, tekniskt och ekonomiskt genomförbar och passa in på sin unika plats i stadsbilden.

På vilka grunder valdes vinnaren i arkitekttävlingen?

Vinnaren valdes bland deltagarna utifrån bedömningskriterierna. Dessa var stadsbilden, arkitekturen, användbarheten, ekologisk hållbarhet samt genomförbarheten.

Enligt juryns bedömning anknyter det vinnande bidraget ”Käännös” med fast grepp till omgivningen, samtidigt som det tydligt framhäver sig och tar sin plats som en viktig offentlig byggnad. Byggnaden är inbjudande, lättillgänglig och lätt för användaren att ta till sig”.

Centrumbiblioteket är ett projekt för 100-årsjubileet av Finlands självständighet

Jubileumsårets förberedelser kommer att intensifieras när vi närmar oss 2017. Statsrådets kansli har tillsatt ett projekt för Finlands 100-årsjubileum som samordnar och organiserar förberedelserna, se Finland 100.

Centrumbiblioteket är en så kallad utvecklingsgenerator för hela biblioteksbranschen. Möjligheten att i så stor skala börja genomföra nya bibliotekstjänster befrämjar branschen i hela landet. Andra bibliotek i landet tas med i utvecklingsprojekten. På så sätt gagnar centrumbiblioteksprojektet biblioteken i hela landet redan under planeringsskedet.

När slår centrumbiblioteket upp dörrarna?

Stadsfullmäktige godkände projektet 28.1.2015.  Grundstenen muras 2015 och byggandet inleds 2016. Taklagsfesten firas 2017 och dörrarna slås upp den 6 december 2018.

 

Läs mera!

 


Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail