Stadsbornas röst – delaktiggörande planering

Centrumbibliotek är ett nytt projekt till vilket man söker innehåll och verksamhetssätt genom samarbete mellan biblioteket, stadsborna och samarbetspartner. Centrumbiblioteksprojektet innefattar en tanke om att det behövs mer än arkitektarbete för att ett nytt, funktionellt bibliotek ska kunna resas i Helsingfors innerstad: stadsbornas önskemål och behov integreras i planeringsprocessen.

Nya öppningar och närdemokrati

Växelverkan med stadsborna har två sidor. Å ena sidan är det fråga om en ny typ av utvecklingsarbete: användarorienterad innovationsverksamhet och skapande med jämlikar. Å andra sidan vill man främja närdemokratin, stadsbornas möjligheter till delaktighet och påverkan samt öppna upp beslutsprocesserna.

Stadsborna som bibliotekets sändebud

När konceptet är som bäst deltar invånarna i staden inte bara med sina åsikter utan även med sin problemlösningsförmåga i planeringsprocessen: de blir bibliotekets sändebud. Delaktiggörande är ett människocentrerat arbete där målet är att centrumbibliotekets funktioner, tjänster och innehåll på ett genuint sätt har skapats utifrån stadsbornas önskemål och behov.

Varför planerar vi centrumbiblioteket tillsammans?

Centrumbiblioteket är till sin natur ett offentligt rum som är öppet för alla och därmed ett av våra mest politiska rum som alla äger tillsammans. I Helsingfors stads strategiprogram 2013-2016 har deltagande och närdemokrati en nyckelroll. Centrumbiblioteket är ett projekt som förenar olika aktörer och det vill därmed vara med i denna utveckling. I Helsingfors finns en ökande skara människor som är intresserade av nya sätt att påverka och göra saker tillsammans vid sidan av de traditionella administrativa strukturerna. Centrumbiblioteket kommer att erbjuda en plattform och en kanal för stadsbornas individuella och kollektiva aktivitet. Så uppstår en ny slags påverkan, en plats för medborgaraktivitet och stadskultur, med lösningar för ett mera fungerande samhälle.

Den långa processen för påverkan

Alla idéer som stadsborna kommer med kan inte förverkligas. Att förädla idéerna till tjänster sker i flera etapper och är en lång process. I analysfasen samlas idéerna och sammanställs en förståelse för vardagen. I konceptfasen omvandlas idéerna till alternativ och koncept. I genomförandefasen omvandlas konceptet till lösningar: en tjänst, en produkt och/eller ett utrymme. Man strävar efter att i närbiblioteken testa de pilotprojekt som uppstår ur stadsbornas idéer och som centrumbibliotekets nya tjänsteutbud kommer att bestå av.

SMAKPROV PÅ ARBETET SOM GJORTS

Kampanjen Dröm!
I kampanjen berättar författaren Rosa Liksom, Sitras utvecklingsdirektör Ossi Kuittinen, cellisten i Apocalyptica, musikern Eicca Toppinen, serietecknaren Kaisa Leka, filosof Esa Saarinen, filmregissören Dome Karukoski och skoleleven Hilppa Tuomainen om sina egna drömmar om centrumbiblioteket och bjuder in stadsborna till en idésmedja. Sammanlagt fick vi in cirka 2 300 idéer – tack till alla som deltog! För att få fram en analyserad uppfattning av drömmarna kategoriserades och beskrevs de. Drömmarna har förädlats till pilotprojekt och experiment där man utvecklar innehållet för framtidens bibliotek. Dessa har genomförts med hjälp av närbiblioteken. Läs mera!

Bestäm om pengar  – deltagande budgetering
Centrumbiblioteket var bland de första att testa den mest verkningsfulla formen av demokrati, deltagande budgetering. I experimentet sökte stadsborna svar på frågan vad biblioteket borde göra med ett utvecklingsanslag om 100 000 euro. Av åtta pilotprojekt som tagits fram på basis av de drömmar som stadsborna hade delat med sig av valde stadsborna fyra som inleddes 2013. Läs mera!

Urban upplevelserikedom
Centrumbiblioteket har i form av pop up-verksamhet tagit sig till platser där människorna rör sig och deltagit i evenemang i staden genom att erbjuda möjligheter till aktiviteter och upplevelser. Evenemangen har haft olika målgrupper, bland annat ungdomar, hipsters, stadsaktivister, medborgarorganisationer, formgivare, Do It Yourself-kulturens kunniga representanter, amatörer, amatörgemenskap. Vi har deltagit i en hel del – bland annat har biblioteket rört sig bland folket på Cykelbibliotek, testat bastuidén på Tölövikens strand, virkat stickgraffiti tillsammans med stadsborna, fått kreativiteten att blomstra i WDC-Paviljongen, gatumålat centrumbibliotekets tomt och testat DIY-färdigheterna på festivalen WÄRK-fest.

Intressentnätverk
Centrumbibliotekets intressentnätverk för samman mänskor som vill vara med och fundera kring centrumbiblioteket, som ska bli stadens nya offentliga rum. Målet är att skapa dialog och interaktion, att skapa modeller för samarbete och kompanjonskap och att gemensamt skapa visioner om centrumbiblioteket. Det har varit intressant att följa med hur mänskor ur olika sammanhang – företag, medborgarorganisationer, hobbygrupper, entusiaster, högskolevärlden, representanter för medier – tillsammans utvecklar något nytt. Målgrupper är bl.a. representanter för bokbranschen, personer som jobbar inom den digitala sektorn, inlärning och praktiskt handlande, företagsamhet och arbete, centrumbibliotekets grannar (t.ex. Kiasma och Musikhuset) och stadens egna aktörer.

Precisionsnedslag
Lite mer preciserade idéutkast och samarbetsmallar har vi sökt i verkstäder som ordnats med samarbetspartner och målgrupper och som riktats bland annat till barn, ungdomar, familjer, yrkesmänniskor inom småbarnsfostran och pedagoger, aktörer inom digital kultur, påverkare på det litterära fältet, entusiaster inom kunnande och inlärning samt trendsättare på makerspace-området.

Se centrumbiblioteket!
Bidragen till arkitekturtävlingen har visats för Helsingforsborna som kunnat rösta på sin favorit och kommentera de olika förslagen på webben, utställningar och på pekskärmar i innerstaden. Läs mera!

Evenemanget Ala laputtaa
På kampanjdagen 7.10.2012 fick kunderna prova på ett nytt sätt att lämna respons på bibliotekets tjänster. De fick skriva ner sin respons på en post-it-lapp och klistra fast lappen precis på det objekt i biblioteket som de ville berömma eller kritisera. Mot kvällen badade biblioteken i färggranna lappar när väggarna, diskarna, dörrarna och bibliotekariernas skjortryggar hade försetts med post-it-lappar.

Bibban sökte idésmulor
Helsingfors stadsbibliotek utmanade stadsborna i tävlingen Ideahippu – Idésmulor 1.4.-9.5.2014. Vi sökte idéer och visioner som hjälper oss att utveckla bibliotekets tjänster så att de bättre motsvarar kundernas önskemål. Läs mera!

 


Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail