Organisation

Styrarbetsgruppen och den utvidgade styrarbetsgruppen

Centrumbiblioteksprojektet leds av biträdande stadsdirektören Ritva Viljanen. Hon är ordförande för styrarbetsgruppen som tillsattes av stadsdirektören Jussi Pajunen den 16 oktober 2013.  Till vice ordförande utsågs biblioteksdirektör Tuula Haavisto och till medlemmar kanslichef Tapio Korhonen från ekonomi- och planeringscentralen, verkschef Jaakko Stauffer från fastighetskontoret och projektchef Irmeli Grundström från fastighetskontoret. Till styrarbetsgruppen inbjöds dessutom överdirektör Riitta Kaivosoja och som hennes suppleant byggnadsrådet Liisa Munsterhjelm från undervisnings- och kulturministeriet. Styrarbetsgruppens sekreterare är arkitekt Päivi Etelämäki från fastighetskontoret och ledande planerare Pirjo Lipasti från stadsbiblioteket.

Vid sidan av den egentliga styrarbetsgruppen verkar den så kallade utvidgade styrarbetsgruppen, som består av ovan nämnda samt professor Gunilla Widen från Åbo Akademi, direktören för biblioteksservicen Inkeri Näätsaari från Åbo stadsbibliotek och arkitekt Vesa Oiva från AOA Oy.

Gruppen har till uppgift att följa och styra planeringen av byggprojektet och särskilt se till att byggnaden uppförs på ett kostnadseffektivt sätt och att projektet kan genomföras inom den fastställda tidtabellen.

Styrarbetsgruppens arbete har slutförts när stadsfullmäktige har godkänt projektets projektplan och byggarbetet inleds, dock senast den 31 december 2019.

Projektgruppen

Projektgruppen samordnar projektet och för det vidare på konkret plan. Gruppen har en central roll i byggprojektets praktiska planering och genomförande. Medlemmarna i projektgruppen är en stor skara toppexperter inom olika delområden inom byggande samt representanter för biblioteket och undervisningsministeriet.  Ordförande är projektchef Irmeli Grundström från fastighetskontoret.

Bibliotekets utvecklingsgrupper

Bibliotekets utvecklingsgrupper för hösten 2013 har haft som mål att fastställa sådana verksamhetsområden för centrumbiblioteket som är viktiga för den fortsatta planeringen av byggandet.  Gruppernas teman anknyter till följande helheter: entréhall och öppna vistelseområden, logistik, handledning och personalens arbete, inlärnings- och arbetsmiljöer, familjer och barn, evenemang samt digitalitet i biblioteket. Grupperna lämnade sina slutrapporter i januari 2014. I fortsättningen är de i beredskap för att svara på frågor som kommer upp i samband med projektplaneringen och skissa upp tjänster, innehåll och funktioner inom sina respektive kompetensområden.

Övriga planeringsgrupper

Projektet förbereds även i andra grupper, såsom kommunikationsgruppen, ICT-idégruppen och utvecklingsgruppen för trämaterial.  Nya grupper tillsätts efter behov allt eftersom projektet framskrider.

Alla planeringsgrupper samarbetar med bibliotekets användargrupper.

 


facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailfacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail