Fasadglasen hissas upp med en säregen sugkoppslyftanordning

Fasadglasen på Odets översta våning började i november hissas upp till sina platser med en sugkoppslyftanordning som enkom hade tillverkats enkom för bibliotekets byggplats. Med sina tassar sög lyftlyftanordningen raskt upp det ena tunga, flerskiktade glaset efter det andra till husgaveln mot norr, där monteringsarbetet började.

Estniska Windoor AS, som tillverkat och monterade glasen, hade måttbeställt lyftanordningen från Italien så att glasen, som väger lika mycket som en personbil, stadigt och tryggt kunde lyftas på plats. När en produkt med hal yta som lätt gå sönder och väger 1 000–1 500 kilo svävar i luften, får den absolut inte glida. Foto: Mansoor Ardam.

– Vid installationen av alla glas framskrider vi systematiskt sektion för sektion och sida för sida. Installerandet löper från norra gaveln till östra sidan, där bandfönstren på andra våningen redan till stor del är på plats, berättar YIT:s ansvarige arbetsledare Tero Seppänen (till vänster).

Bandfönstren är ännu vanligt byggande, men fasadglasen på tredje våningen är till storleksklassen och fästningsmetoden de största under Tero Seppänens och arbetsledaren Mansoor Ardams (till höger) arbetskarriär hittills.

I norr är glasväggen nästan åtta meter hög, och högst – över nio meter – på fasaderna mot väster och öster. Ovanför det stora ytglaset monteras ännu ett kompakt glas som täcker takfotskonstruktionerna. Hela arbetsskedet och kittandet pågår långt in på våren.

– Kittandet kräver noggranna förhållanden, eftersom ytorna som ska kittas inte får vara fuktiga. Arbetet kan utföras antingen när vädret tillåter det eller annars under väderskydd. Just nu funderar vi på olika alternativ. Vi ska också utföra tester och kontrollera fogarnas kvalitet genom att skicka provbitar till fogmassans tillverkare, berättar Seppänen och Ardam.

I början av installationen hålls enskilda glas på plats med mekaniska fästen. Den speciella lyftanordningens sexton sughuvuden bär glaset tills man fäst det. I följande skede tätas springorna så de blir vattentäta och i hörnen görs strukturella fogar. Foto: Mansoor Ardam.

Ytglasen stöds av glaspelare, som i sin tur förankrats i stålkonsoler. Finlands väderförhållanden har tagits i beaktande för ytglasens konstruktion och mönstring: ett glas med flera skikt håller värmen väl på vintern och på sommaren minskar den tryckta mönstringen direkt solgass.

Upptill är fönstren kompakta och vita, men blir till grynigt ”snöfall” ju närmare nedre kanten man kommer. Mönstret glesnar gradvis och nedtill är glaset klart och transparent. Arbetsledare Mansoor Ardam pekar på den tryckta bilden av snöfall. Han har med datorn tagit fram ett hjälpmedel, med vilket monteringen kan styras och kontrolleras.

Också takfönstren har monterats på plats i sina åttakantiga fördjupningar och isoleringen av yttertaket är färdig. På tredje våningen omvandlas väggarna av isolerskivor stegvis till glas och hela utrymmets utseende genomgår en enorm förändring.

Kundvänliga lösningar

På gaveln i norra ändan finns en säregen fönsterlösning också på marknivån. Bakom de triangelformade fönstren har ett vindfång till familjebiblioteket och en förvaringsplats för barnvagnar snart byggts färdiga. Vid planeringen har barnens behov tagits i beaktande på ett utmärkt sätt. I familjebiblioteket byggs ett rum med pentry där man kan äta sin matsäck.

Via den norra entrén är det lätt att också gå till biografens foajé, träffpunkten och vistelseområdet samt café-restaurangen. Bredvid vindfånget kan man köra ned till de underjordiska utrymmena.

Arbetena med hustekniken avancerar hela tiden i de olika sektionerna och det byggs fler väggar som delar upp lokalerna. Här tittar de på ritningar över kabeldragningar för el.

Balkongen trycktestades

Medborgarbalkongen trycktestades i slutet av november för eventuella läckagepunkter innan betongplattan gjuts i december.

– Balkongens brunnar täpptes till och man ledde 200 millimeter vatten över ytan för att se om där finns punkter som borde isoleras. Brunnarna och rörkopplingarna testades ännu med ett separat test. Ytan kan gjutas först när fuktisoleringen är i skick. En träkonstruktion byggs senare på betongplattan, förklarar Tero Seppänen.

Sockeln på västra sidan av byggnaden vattenisolerades i slutet av november och då utförde man även markbyggnadsarbeten. Vid husväggen gjuter man en betongplatta som blir kvar under den slutliga stenbeläggningen.

Kvadrat- och kubikmetrar skrämmer inte arbetsledaren

Huvudentreprenören YIT har fått förstärkning till sitt gäng. Hannu Heikkinen är från Rovaniemi, men har redan i fem år trivts i söder och hans ansvarsområde innefattar hustekniken och samordningen av den. Han är ingenjör i elkraftsteknik, har jobbat inom fastighetsbranschen i 35 år och varit med och byggt bostads- och kontorslokaler, produktionslokaler samt ett kontorshus för en gruva i norr, men Odet kommer att bli den största byggplatsen i hans arbetshistoria.

– Projektets storlek skrämmer mig inte, därför att det är fråga om lagspel. Samordnandet av gränssnitten mellan hustekniken och de olika aktörerna kan vara utmanande, men underlättas när man jobbar tillsammans med människor som har samarbetsförmåga, berättar Heikkinen. Hans intresse är älgjakt och han är också verksam som utbildare inom Försvarsutbildningsföreningen.

 

 

Text och foton: Liisa Joensuu/Tmi Magic Words

Biblioteket Ode festbelyses det hundraåriga Finland till ära

Biblioteket Ode på Medborgartorget får sin fasad festbelyst 5 – 6 december. Ljuskonstverket ”Oodi Suomelle” (ett ode till Finland) lyfter fram framtidens bibliotek på ett storslaget sätt. Verket betonar skrivkonstens och litteraturens betydelse i det självständiga Finland och målar upp Odes plats i Helsingfors centrum med himlen som pannå. Ljuskonstverket kan skådas i hela sin prakt från Mannerheimvägen, men en del av de blåvita ljusstrålarna sprider ut sig i alla vädersstäck.

Ett kvinnligt logistikcentrum

Kontrollen av materialflödena på en smal tomt mitt i stan är en av utmaningarna på byggplatsen för Odet. När det kommer tiotals laster med varor om dagen, är den ständiga frågan: var ska vi lägga dem? Byggplatsens kraftkvinna vet svaret. Hon är Heidi Järvensivu, arbetsledare med ansvar för logistiken. Hon anpassar sina instruktioner till situationen på byggplatsen: var varorna används, hur snart de behövs och var det finns förvaringsutrymme. Lasterna placeras på ändamålsenliga platser inom gårdsområdet, eller förs direkt till rätta sektioner på våningarna.

– Jag måste alltid vara ett steg före byggandet och tänka på logistiken några dagar i förväg. Lasterna, tidsschemat för bygget och husets planritning snurrar alla samtidigt i mitt huvud. Jag strävar efter att varorna ska röra på sig bara en gång, dvs. hamna på rätt plats med detsamma, berättar Heidi, som har 10 års logistisk erfarenhet.

Öster om byggnaden löper en gata och därför kan bara den västra sidan användas som lagringsplats. Även av Medborgartorget har det kapats en stump till lagringsplats. I oktober kom det bland annat en stor hög tegel till tomten, av vilka det ska muras rumsutrymmen. De skiner vita i mitten av nedre delen på bilden. Det behövs plats för otaliga produkter som trä- och rörvaror, ventilations- och elinstallationsprodukter samt i tilltagande grad för fasadfönstren.

Heidi Järvensivu möter bilförarna vid olika portar. Förutom till dem som levererar laster ger hon instruktioner även till förarna av betongbilar, pumpbilar och olika slags kranfordon. Heidi har vuxit genom erfarenheten av sitt arbete och är ett praktexempel på entreprenörskap och problemlösningar.

– Jag jobbade för flera år sedan som körplanerare och därefter som byggmålare och plattläggare. Jag upptäckte samma problem på olika byggplatser: varorna låg på fel platser och väntade, informationen löpte inte och ingen skötte logistiken. Jag beslutade att själv grunda ett företag i branschen och fick med en annan kvinnlig företagare som partner. Local Logistics erbjuder logistik- och byggplatstjänster, där också organisering av avfallshanteringen och övervakning av ordningen på byggplatsen ingår. I Odet verkar företaget under huvudentreprenören, dvs. YIT.

Odet har en exceptionell form i fråga om byggandet, men också när det kommer an på logistiken. Medborgarbalkongen begränsar lyftandet av föremål, och det är en lång väg mellan norra och södra ändan. Det är inte möjligt att lagra material framför byggnaden, eftersom området måste hållas öppet för olika fordon och lyftkranar. I det här skedet väntar medborgarbalkongen på att ytan betonggjuts. Bakom balkongen syns sittområdet på andra våningen och det har nu gjutits färdigt så att ställningarna som stött platsen har kunnat monteras ner.

I oktober installerades en hiss i byggnadens södra ända som gör det lättare att föra material upp till våningarna. Ju mer fasaden stängs när bygget framskrider, desto viktigare blir hissen.

Nu kräver yttertaket bara isolering

Det är meningen att vi i dessa dagar ska få huset isolerat och temperaturen att permanent hållas på plussidan. På många platser fungerar EPS-isolerskivor av polystyrenplast som väggar. De tål fukt väl och är en utmärkt värmeisolering.

EPS-isolerskivorna fungerar också som väggar på tredje våningen, fastän den till slut får fönster från golv till tak. Tredje våningen har helgats för böcker. Den ser mer stängd ut än hittills, eftersom yttertakets element har fåtts på plats längs hela byggnaden.

Yttertaket på Odet har en låg ås som stiger och sjunker på vardera sidan om taket. De böjda formerna uppstod genom nästan en meter tjocka färdigt formskurna element. I slutet av oktober övervakade YIT:s arbetsledare Mansoor Ardam installationen av bitumenmembranisolering.

Takets sänkor och åsar samt flera takfönster gjorde installeringen av membranet utmanande. Membranet fås att fästa genom att värma upp det med lågan från en gasbrännare.

Fasadglasen böljar efter takets form

Takets böljande form påverkar också ytterglasets dimensioner på tredje våningen. Höjden på glasen varierar med takets höjningar och sänkningar. De allra högsta, över nio meter höga glasen monteras på västra och östra fasaden. De byggs av flera element.

– Installationerna börjar i husets norra ända. För lyftningarna har vi skaffat en speciell anordning och låtit tillverka sugkoppar till den i Italien. En glasruta är ett par meter hög och bred och väger drygt 1 000 kilo. Installationen avancerar från norr till östra väggen, berättar Mansoor Ardam.

Glasen monteras i konsoler som syns nertill på bilden. Windoor AS i Estland framställer glasen och producerar tryckbilderna till dem. Det nya biblioteket kunde inte finnas i en mer storartad miljö: fönstret mot norr ger utsikt mot Finlandiahuset och dess parker.

Monteringen av fönstren på andra våningen ligger en aning före. Bandfönstren i norra väggen monterades redan i oktober. Installationen av värmeisoleringen i väggarna framskred raskt från norra gaveln till östra väggen. Arbete där är klart och framskrider härnäst mot söder.

 

 

Text och foton: Liisa Joensuu/Tmi Magic Words

Det är lätt att andas i Odet

Biblioteket för en ny tid byggs efter moderna byggkrav. Odet byggs förutom i trä, glas och stål även efter strikta hustekniska normer, som garanterar angenäma besöksupplevelser, även vad gäller inomhusluften. Det har ställts högsta möjliga krav på renhetsklass för inomhusluften. Tack vare det jobbar byggarna i frisk inomhusluft och bibliotekets användare får ett hus med ren luft.

I datormodelleringen syns ventilationsrören som tjocka och vita. Totalt har cirka 20 procent av dem installerats. Installationen av stamrören för den övriga hustekniken har framskridit raskare, emedan 70 procent av helheten är färdig. För VVS-planeringen svarar Ramboll medan Are är entreprenör.

– Det strikta kravet P1 på renhetsklass förutsätter att det i byggskedet inte kommer föroreningar in i ventilationssystemet, och att systemet vid överlåtelsen av byggnaden uppfyller de högsta kraven på inomhusluft. Vi arbetar nu efter dessa normer och det känns som att biblioteket även kunde fungera som sjukhus, skrattar Ares projektskötare Tony Lindholm, som ansvarar för hustekniken. På skärmen på hans dator kan man se ventilationsrören som nyligen installerades på andra våningen.

På grund av kravet på renhetsklass har man skapat undertryck i källaren, som har utrustats med suganordningar försedda med HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air filter). Dessa apparater suger upp förorenad luft. YIT:s arbetsledare Mansoor Ardam kontrollerar sugapparatens munstycke.

Alla maskiner har teknik för reducering av damm samt övertrycks- och undertrycksfläktar. Vid funktionsprov kommer maskinerna att testas med en geltejpsmetod som avslöjar eventuella partiklar som fastnat på gelets yta. Mansoor Ardam visar en av ventilationsmaskinerna.

Även målaren jobbar för god inomhusluft

Innan ett rum kan ges status med renhetsklass P1 måste ytorna i det dammbindas. Det ingår i målarens uppgifter. Målarmästare Pasi Kalliokoski från Lainisalo Rakennusmaalaus Oy har jobbat i Odet alltsedan sommaren.

– På grund av klass P1 behandlas alla rum och schakt för dammbindning. Det görs med vattenburen färg eller dito lack. Alla produkter är av bästa möjliga miljöklass, M1-klassificerade och CE-märkta, berättar Pasi, medan han markerar en murad vägg att den ska jämnas ut.

M1 innebär att produkten har testats hos ett opartiskt laboratorium och att den inte släpper ut kemiska utsläpp i inneluften. CE-märkningen innebär att kraven i EU:s direktiv uppfylls.

Den senaste tiden har Pasi haft i uppgift att bland annat att sprutmåla taket på andra våningen med svart målarfärg. Hustekniken som installerats i taket får en svart målarfärg något senare. Rören döljs med målarfärg, eftersom det inte byggs något undertak för att täcka dem. Pasi jobbar tills vidare ensam. Det kommer fler målare efterhand som mellanväggarna byggs. Entreprenaden omfattar spacklings- och målningsarbeten i hela biblioteket.

De första fasadelementen är på plats

I september fick Odet de första fasadelementen i norra ändan av byggnaden. En transport med långtradare rymde bortåt fem element i taget.

I det här skedet är det fråga om 280 millimeter tjocka färdiga element med värmeisolering och fuktspärr som monteras under den slutliga träbeklädnaden. Stålkonstruktionerna har försetts med konsoler för elementen – det går således kvickt att lyfta dem på plats. Foto: Mansoor Ardam.

Elementens ytor förses senare med korsvirke för montering av den slutliga ytkonstruktionen. Korsvirket säkerställer luftcirkulationen bakom träbeklädnaden och fungerar som stagverk. Fasadelementen levereras av estniska Timbeco Woodhouse Oü, som också svarar för tillverkningen av yttertakets element.

Värmeisoleringen av fasaden med element fortsätter från norr österut, dvs. i riktning mot Tölöviksgatan. Därefter står sydändan i tur, som tills vidare har skyddats med plast. Längst hålls västra sidan mot Medborgartorget öppen, därför att byggnadsmaterial förs in i huset den vägen.

Principen för tidsschemat: kör som tåget

Det nya bibliotekets omfattning och unikhet ställer höga krav på projektstyrningen. Alla skeden måste logiskt och smidigt följa på varandra, även om det ibland krävs lösningar utan tidigare erfarenhet.

Byggandet styrs av en omsorgsfull arbetsordning som säkerställer att arbetena för huvudentreprenören och de tiotals underleverantörerna framskrider ändamålsenligt.

– Vi hanterar tidsschemat med ett system som är känt under namnet Location-Based Management System eller LBMS. Arbetsskedena för respektive lokal görs i följd och då fås den på en gång i skick, berättar Mansoor Ardam. YIT:s slogan har också tryckts på ryggsidan av skjortorna.

Färggranna Posti-it-etiketter på väggarna i konferensrummet fungerar som vardagligt stöd för datorprogrammet. De komprimerar framskridandet vecka för vecka.

Idéen med LBMS-systemet är att gallra bort onödiga väntetider. När till exempel murarna avslutar sitt jobb i ett visst block kommer målarna snabbt efter. Arbetsgrupperna i respektive bransch förflyttar sig från en plats till en annan i byggnaden och alla är på rätt plats i rätt tid. På så sätt pågår många arbetsskeden samtidigt – bygget kör som tåget.

 

Text och foton: Liisa Joensuu/Tmi Magic Words

Massivt pussel med takelement

De första yttertakselementen är resta i norra ändan av Odet. Att sätta ihop dem har varit som ett massivt pusselspel med hopsättning av skyddsräcken och trianglar, men att flytta och passa in elementen hör inte till de lättaste jobben: elementen är 12 meter långa och nästan en meter tjocka. Bredden varierar med elementet och alla väger tusentals kilo.

– Bara två eller tre element i taget har kunnat hämtas med långtradare till byggplatsen. De största styckena väger åtta ton, berättar YIT:s ansvarige arbetsledare Tero Seppänen.

I månadsskiftet augusti–september monterades en ljusröd gipsplatta som fungerar som brandskydd och blir täckt av ett undertak som installeras senare. På tredje våningen var byggandet av en utpräglat arkitektonisk konstruktion för lokalen i norra ändan samtidigt på gång, det vill säga balkongen som syns i bakgrunden.

Nostimet_ja_kipsilevynleikkausta

Yttertakselementen hissades ned på färdiga konsoler i vita stålkonstruktioner och skruvades på plats. Estniska Timbeco Woodhouse Oü ansvarade för tillverkningen av elementen och har nu påbörjat installationsarbetena. Figursågningen av styckena gjordes vid Timberpoint Oy:s fabrik i Lovisa.

Elementen prefabricerades detaljerat med till exempel platser för takfönstren och en sådan syns som en åttakantig infällning på bilden. I fogfyllningskedet fylls elementens långa sidor med specialuretanskum och de korta med mineralull. Det är viktigt att man samtidigt kontrollerar att det blir en luftspalt kvar i fogens översta del emedan det träbyggda taket också måste vara ventilerat.

Balkongen får egna brunnar

Medborgarbalkongen väntar på att ytarbetena inleds, det vill säga att man börjar gjuta betong och lägga vattenisoleringar, varefter man kan lägga småplattor och träbeklädnad.

För att bekämpa halka på balkongen har konstruktionen inbyggda eluppvärmda linjedräneringsbrunnar, som hålls öppna också vid köldgrader så att vattnet rinner snabbt bort från balkongen.

På tredje våningen i biblioteket förbereder man sig för att installera fasadglas. Byggandet av stödkonstruktionerna för glasen har börjat i norra ändan. Glasen sträcker sig från golv till tak och YIT:s arbetsledare Mansoor Ardam visar var de installeras: i egna konsoler bakom medborgarbalkongen.

Gjutandet av den sista betongplattan i södra gaveln på den tredje våningen i slutet av augusti visade sig vara en icke ringa prestation. En gjutning kan aldrig lämnas på hälften och den här gången pågick den från klockan fem på morgonen till åtta på kvällen. Gaveln slukade över 200 kubikmeter betong.

Gjutningarna av golven på andra våningen är över, men sittområdets stegvis stigande fält med hålbjälklag får ännu sällskap av steg som gjuts på plats. Betongdamm i området dammsögs bort emellanåt.

Här fäster man konsoler för väggkrön eftersom det börjar byggas mellanväggar på andra våningen. På tredje våningen förbereder man sig också för att lägga undertag och golv.

Ankarvajrarna spändes för sista gången

Man har nu kommit så pass långt med stomarbetena att de ankarvajrar i stålbågarnas lådor som bär upp biblioteket kunde dras åt för tredje och sista gången.

På så sätt uppnådde brobågarna sin slutliga bärkraft. På bilden syns stålbågarnas norra ändkapsel och dess stålplattor.

Åtdragningen gjordes med en hydraulisk domkraft – det finns bara två sådana i Europa. En av dem fick E.M.Pekkinen Oy till Finland till låns för eget bruk för tre dagar. Pekkinen utförde spännarbetet. Efter arbetsskedet kapades vajrarna och ändorna på vajerknippena pluggades igen. Fotografi: Mansoor Ardam.

Arbetsledare Mansoor Ardam ville ta reda på hur mycket dragplattan rör på sig under åtdragningen. Han lade två stålplattor på vardera sidan av en golvfog och kunde med hjälp av streckmarkeringar se hur den åtdragna plattan förskjutits en centimeter i relation till en referenspunkt. De dilatationsfogar i golvet på första våningen som hade lämnats öppna kunde nu gjutas ihop.

Biografens flytande golv

Det är även aktuellt att gjuta golvet i bibliotekets biograf på första våningen.

Av audiotekniska skäl utnyttjas en flytande betongplatta i stommen för biografen. Ovanpå den gula ljuddämpningsmattan Sylomer på bilden läggs en ytplatta och mattan isolerar plattan från stomkonstruktionen. På så sätt leds inte ljud från biografen till stommen och längs den till andra delar av huset.

Inredningsmaterial börjar skönjas på planeringsbordet

När stommen och golvgjutningarna är klara kan man så småningom börja tänka på inredningsmaterial. Byggplatskontoret har så smått börjat få olika slags broschyrer och prover på bland annat golvmaterial.

Mansoor Ardam och Tero Seppänen berättar att det inte ännu finns några beslut eller avtal, men att man har fört tidiga diskussioner med olika leverantörer.

Inredningsmaterialen kommer att väcka många diskussioner emedan alternativen är otaliga vad gäller såväl material som färger. Praktiska och visuella värden borde skaka hand och linjen man bestämmer sig för ska tillfredsställa den stora allmänheten.

Sommaren är inte slut ännu, åtminstone av en blomsterampel av en YIT-hjälm att döma. I dessa dagar bygger cirka hundra människor biblioteket. Sommararbetstagare utförde sin praktik så tacknämligt YIT värvade dem till timanställda. När studier och arbete går samman möts teori och praktik.

 

Text och foton: Liisa Joensuu/Tmi Magic Words

Rask takt på alla våningar

Även under semesterperioden har byggarbetena för Odet fortsatt i rask takt överallt i huset, från källaren till takkonstruktionerna. Installationer, rördragningar, svetsningar, gjutningar och inspektioner framskrider i husets skrymslen, men vad gäller byggandet har man också uppnått en stor etapp som syns utåt: balkongens stomme är färdig. Medborgarbalkongen, som skjuter ut från Odets västra sida, öppnar unika utsikter mot Helsingfors värdefullaste kärna.

Svetsningarna av balkongens fogar slutfördes under de sista två veckorna i juli. Det finns ännu mycket som påkallar arbete, bland annat ytkonstruktionen som kommer på stålplåtelementen. När balkongen är färdig erbjuder den en ojämförlig panoramautsikt mot Kiasma, Riksdagshuset, Musikhuset och Finlandiahuset. Även tornet på Nationalmuseet skymtar vid horisonten. Det här är en plats som tål att besökas!

Kansalaisparveke alakantti

Sedda nerifrån är stålkonstruktionerna som stöder balkongen nästan konstverk. De syns ändå inte utan är beklädda med trä, liksom även resten av husets stålstomme. Stommen är nu färdig, inspektionerna av dess konstruktioner pågår. Korsverkens fogar granskas med ultraljud på samma sätt som stålbågarna som bär huset. Efter att stommen har godkänts står fasadelementen i tur, och på byggplatsen har man redan beredskap för installering av de första elementen.

Den nordliga ändan kommer före den södra

På ytterväggarna på det nordliga blocket har man dragit skyddande plastöverdrag mot regn, därför att de första träbeklädnaderna monteras mot norr. Där börjar även arbetena inomhus.

– Beredskapsnivån är högst i den norra ändan, men arbeten görs hela tiden i hela huset. Golvarbetena har framskridit på önskat sätt i alla väderstreck: hålbjälklagena har installerats och över hälften av golven har gjutits. Några golvfogar lämnade vi medvetet öppna på platser där husets brokonstruktion ännu spänns, berättar YIT:s arbetsledare Mansoor Ardam.

Den fullständigt unika helheten kräver av huvudentreprenören god förhandsplanering, noggrann övervakning och att strikt hålla tidsschemana.

– I det unika projektet är varje arbetsskede individuellt och tar tid. Vi måste kräva att alla aktörer håller tidsschemat, därför att arbetenas framskridande ibland kan bero på små faktorer och det är svårt att komma ifatt tidsschemat om det inte håller. Vid Odet lyckas inte systematisering. Vi kan inte arbeta som på en bilfabrik: lägga delar på ett löpande band och montera, förklarar Mansoor Ardam.

Byggnadens husteknik med sina otaliga rördragningar har under sommaren fortskridit från källaren och uppåt. Rören har stigit till andra våningen där deras konsoler svetsades i taket i juli. I källaren brandskyddas ventilationsmaskinerna.

Det finns så mycket husteknik att man genom att titta på datormodellen lätt kan få den uppfattningen att det rör sig om en större anläggning. En lekman kan missta sig och tro att det är en fabrik eller ett fartyg. Olika planerares kombinerade modell visar hur de tekniska systemen, till exempel ventilationsrören, löper mellan rummen. Den stora triangeln som syns i mitten visar en ljusöppning som lämnas mellan våningarna. Omkring den installeras ett glasräcke och genom öppningen ser man den nedre våningen.

På andra våningen byggs de första innerväggarna. Våningen kommer att få bland annat studiolokaler, ett datorklassrum, arbetsrum att hyra samt kontors- och konferensrum.

En del av rummen får kompakta väggar och en omsorgsfull ljudisolering, för andra rum räcker det med glasväggar. Nu görs väggkrön, det vill säga konstruktionerna som syns ovanför glaset på bilden.

Massiv trappa

 Ungefär mitt i huset installeras en väldig svängd ståltrappa som förenar tre våningar med aulan. Den blir ett anslående element som hjälper en att orientera i byggnaden.

På andra våningen finns ett omfattande sittområde som med små steg stiger uppåt. Ståltrappan finns i närheten av sittområdet i en rund öppning. Korsverken och pelarna för husets stomme blir delvis synliga, men bekläs.

I konstruktionerna hat det lämnats en väldig öppning genom våningarna som väntar på att trapphelheten på 75 ton blir färdig. Trappan tillverkas av Normek Oy, som också har tillverkat stålbågarna som bär upp byggnaden. Installeringen torde infalla i december.

Attityden avgör också vid byggande

Arbetsledaren Mansoor Ardam har sin egen filosofi om byggande och hur det framskrider. Han lånar ett afghanskt ordspråk enligt vilket den som har 40 ministrars hjärnor i fickan klarar sig i spelet.

– Vid allt byggande ska de delaktiga vara kloka på förhand och förbinda sig till sitt bästa. Efterklokhet hjälper ingen. Alla delaktiga måste kunna fatta beslut och man får inte bolla saker fram och tillbaka. Vid byggande finns det alltid parter som inte störs av att någonting bli hängande, men byggplatsen kan inte stå och vänta. Inte ens små saker får ligga utspridda, det må sen vara fråga om bara en mutter. Det viktigast är rätt attityd: don’t do your best – do whatever it takes!

 

Fotografier och text: Liisa Joensuu/Tmi Magic Words

Datamodelleringsbilder: konstruktionsteknik och VVS-planering Ramboll, arkitektplanering ALA-arkkitehdit.

Medborgarnas vardagsrum väntar på att få ett yttertak

Efter midsommaren har byggplatsen för Odet nått en vändpunkt, när arbetena med såväl takkonstruktionerna som stommen är så gott som färdiga. Ännu i juni anländer de första elementen för yttertaket till byggplatsen.

– Stommen i stål för byggnaden blir klar enligt planerna före mitten av juli, berättar YIT:s arbetsledare Mansoor Ardam (till vänster) och ansvarige arbetsledare Tero Seppänen. Bakom dem på en skärm på byggplatskontoret visas bilden från en live-kamera där man kan se hela arbetsplatsen med Odet i fågelperspektiv.

Så som meddelandet som ställts upp på Medborgartorget berättar är Odet på väg att bli ett eget vardagsrum för besökarna. Än så länge strilar regnet rakt in i vardagsrummet, men så småningom ska de vita stålkonstruktionerna på tredje planet få ett yttertak över sig och fasadglas längs sina sidor.

– Yttertaket byggs i trä. Det byggs av limträelement, med en yta av bitumenfilt. Elementen är nära en meter tjocka då de till exempel redan färdigt är värmeisolerade. Taket får sin något välvda form redan när elementen monteras, eftersom de har sågats redan på fabriken, säger Mansoor Ardam.

På tredje våningen är fasaden helt och hållet av glas. Ett stycke modellglas speglar den visuella idén för tredje våningen: upptill är glaset opakt vitt, men får gradvis öppningar tills det blir helt klart och transparent nertill … eller som Mansoor Ardam kreativt förklarar, glaset är upptill likt ett jämt snötäcke medan det snöar i mitten innan det klarnar. Måhända tanken på snöfall gjorde männen allvarliga mitt på sommaren?

Men först måste taket bli stabilt

Kring midsommaren kunde man höra ett rätt ljudligt klingande på Odets byggplats. Den nya ljudvärlden uppstod när takets vita stålkonstruktioner spändes.

I installationsskedet lämnades takbalkarna en aning löst åtdragna. På så sätt gav de efter vid behov under hopsättningen. Arbetet med att dra åt fogarna gjordes efteråt, en bult i taget. En montör i en personlift använde en bultmaskin för uppgiften och från jobbet spreds ett bultande och klingande ljud i omgivningen.

På grund av tak- och balkongarbetena har området framför byggnaden den senaste tiden varit fyllt med både lyftkranar och personliftar. Den största kranen, Havator, en fackverkskran med larvfötter på 300 ton, är snart klar med sitt jobb. Blågula Havator kom till byggplatsen i januari för installering av stålbågarna, som bär upp byggnaden, och har också använts till att lyfta upp takets ståldelar. Havator demonteras i juli.

På västra sidan av biblioteket mot Medborgartorget byggs en balkong för besökarna. I juni installerades stålfackverk mitt i huset till stöd för balkongen. Med kranens kättingar flyttades balkarna lätt, men det behövdes mannakraft att styra dem i lämplig vinkel för att sättas fast.

Under stålbågarna finns det just nu en hel djungel av stödtorn, som bär upp gjutformarna ovanför dem. Formarna och stödtornen kan demonteras när det horisontella betongvalvet har gjutits och fått torka så att det bär. Betongvalven som gjuts på plats stöder stålbågarna.

Det jämna golvet är egentligen välvt

De flesta golv i biblioteket består av hålbjälklag eller fält av sådana. Hålbjälklag har använts sedan 1970-talet inom såväl offentligt som bostadsbyggande och de är ett snabbt sätt att åstadkomma stora ytor.

Så som namnet antyder är ett hålbjälklag ihåligt och har längsgående hålrum som gör att plattan är avsevärt lättare än plattor utan hålrum trots att den är av armerad betong. I hålrummen kan man dra till exempel elkablar. I nederkanten av plattorna löper en förspänd stålomspunnen vajer som gör att man får en spänning som ökar bärigheten.

– De åtspända vajrarna gör plattorna en aning välvda. Fastän fälten med hålbjälklag ser jämna ut, är de ändå en aning välvda, förklarar Tero Seppänen.

Nästan alla hålbjälklag i biblioteket har monterats. Fältet med hålbjälklag som utgör golvet på den översta våningen är samtidigt taket på våningen under. I dagarna pågår foggjutningen av hålbjälklagen varefter de enskilda långa plattorna bildar ett sammanhängande fält.

I norra delen av huset har man redan kommit längre och gjuter golvet. Här jämnas golvet i ventilationsmaskinrummet ut efter betonggjutningen. Förutom i källaren i huset finns det ventilationsmaskinrum även här på plan 1M.

Installeringen av hustekniken i bibliotekets källare har framskridit problemfritt. För stamledningarnas del är arbetena klara till 90 procent och installeringen av ventilationsmaskinerna är i full gång. Snart börjar olika slags rör komma upp längs schakten från källaren till de övre våningarna. Elmontör Aarno Lehtinen (till vänster) från ARE höll ett möte på byggplatsens kontor tillsammans med arbetsledare Janne Kurikka och arbetsplatsingenjör Ville Nevala från YIT, för att installeringen av kabelhyllorna pågår.

 

Text och foton: Liisa Joensuu/Tmi Magic Words

Från praktikant till mästare

Med sommaren kom även studerande inom byggbranschen till Odes byggplats för att skaffa sig värdefull erfarenhet som stöd för sina yrkeshögskole- eller universitetsstudier. Den första sommaren innebär i regel så kallad overallpraktik, det vill säga orientering i arbetet på byggplatsen ur arbetstagarens synvinkel. Mer erfarna studerande övar sig att leda arbetet.

Sommarjobbarna skattar sig lyckliga över att få vara med i ett enastående projekt. Det unika byggnadssättet lär en mycket och arbetserfarenhet från en historisk byggplats ser bra ut i CV:n. Miika Ranta (till vänster) och Anniina Kallioniemi (till höger) ska utexamineras till byggmästare från yrkeshögskolan Metropolia. Annukka Laurila (i mitten) studerar till diplomingenjör vid Aalto-universitetet.

Även om Miika Ranta ännu är ung, 23 år gammal, har han redan avlagt grundexamen i husbyggnad och skaffat sig gott om erfarenhet från byggbranschen. Han har blivit bekant med såväl vattenskadesaneringar, plåtbeslagningar, att förse med lister som att montera fönster och utrustning.

– Här på Ode utför jag arbetsledningspraktik och ansvarar för glasväggarna inomhus och för de flyttbara glasväggarna. Jag bekantar mig med kvalitetskraven, mäter nödvändiga mängder och planerar och fastställer tidsscheman för olika arbeten. När glasentreprenören kommer till byggplatsen får jag leda arbetet för första gången. Sommaren kommer att ge mig utmärkt erfarenhet med tanke på byggmästaryrket.

”Industriminister” i overall

Annukka Laurila, 22, som studerar maskin- och byggnadsteknik vid Aalto-universitetet, har en förbryllande dubbelroll: hon bekantar sig med byggplatsen som praktikant men arbetar samtidigt i en hög position som industriminister vid Maskiningenjörsgillet.

– I Maskiningenjörsgillet finns hundratals studerande och jag ansvarar för gillets företagskontakter. Jag anskaffar finansiering och underlättar möten mellan studerande och företag. Jag kom till Odes byggplats efter att jag tog kontakt med YIT i gillets ärenden. Jag blev tillfrågad om jag själv redan hade ett sommarjobb.

– Odes byggplats ger mycket, eftersom den är så unik. Det är spännande att se hur man bygger en stor massa på bågar och hur bågarna fungerar som stödjepelare. Här lär man sig mer än på mindre byggplatser.

Byggmästaryrket i blodet

Anniina Kallioniemi, 24, medger att hon studerar till mästare i sina släktingars fotspår. Hennes pappa arbetar som byggmästare och i släkten finns både byggnads- och diplomingenjörer och arkitekter. Även om pappan uppmuntrade Anniina till branschen var beslutet sist och slutligen hennes eget och intresset för branschen bara växer hela tiden.

– Pappa säger att jag lämpar mig som byggmästare eftersom jag är matematisk, social och beslutsam. Själv tänkte jag först mig någon humanistisk bransch och började studera till agrolog. Jag avlade agrologexamen vid en yrkeshögskola för ett år sedan. Jag är intresserad av hästar men beslutade att endast ha dem som hobby. Jag har en egen häst och äger en del av en travhäst. Dessutom sysslar jag med fotografering av hästar.

– Jag är ivrig att få arbeta på Odes byggplats! Nu byggs det något exceptionellt och dessutom på en fantastiskt fin plats!

Stålstommen på tredje våningen

Bibliotekets två nedersta våningar ovan jord får träbeklädnad men på tredje våningen är fasadmaterialet glas. Under början av sommaren har byggandet framskridit till stålkonstruktionerna på tredje våningen som bär upp glaselementen.

De vita ståldelarna som bär upp glasen kommer att vara synliga också i den slutgiltiga byggnaden. De gråa bjälkarna och pelarna på de nedre våningarna täcks bakom beklädnader. Den vita stommen på tredje våningen byggs ut så småningom mot söder.

– Glaselementen för fasaden tillverkas förmodligen i två olika fabriker, eftersom behovet är så stort. På glasen ska finnas en print som är vit upptill men tunnas ut längre ned. För närvarande pågår planeringen, varefter helheten skickas för beställning, berättar den ansvariga arbetsledaren Tero Seppänen från YIT. Hans konstnärliga kaffekopp har målats av hans förstfödda på daghemmet för några år sedan.

Man har börjat ta ned stödkonstruktionerna för stålbågarna som bär upp byggnaden, eftersom bågarna är färdigt svetsade och den platsgjutna plattan som stöder bågarna har spänts. Avlägsnandet av stöden gör det möjligt att montera hålplattorna vid bågarna och att bygga ut stålkonstruktionerna på tredje våningen mot söder.

Siffrorna berättar vad som händer på byggplatsen

Föreståndaren för byggplatskontoret Paula Antila ser byggandet av Ode ur ett helt eget perspektiv, genom siffror. Merparten av hennes arbetsdag gåt åt till hantering av inköpsfakturor. De skvallrar om såväl inkomna material som utförda entreprenader.

Paula Antila 2

– Jag kontrollerar att fakturorna verkligen hör till projektet och stämmer överens med avtalen. Jag säkerställer också att varorna har levererats och att det finns fraktsedlar med arbetsledningens underskrifter för samtliga leveranser. Vi har i någon mån delat uppgifter med arbetsledningen. Även andra personer deltar i kontrollen av fakturorna och, i enlighet med vår arbetsfördelning, fördelar vi dem till budgeten, det vill säga till den målrelaterade utvärderingen. Jag har som uppgift att kontera fakturorna på bokföringskontona och skicka dem vidare för cirkulation för godkännande.

Allt som allt passerar fakturorna upp till tio par händer. Därmed är det mycket svårt för ovidkommande fakturor att gå vidare ens under semesterperioden.

– Kontrollen sker i flera steg såväl vid YIT som inom stadens organisation. Dessutom har de ordinarie anställda aldrig semester samtidigt. Själv vikarieras jag av en erfaren kollega.

I maj nådde Paula en viktig milstolpe i sin karriär när hon hade arbetat vid YIT i tio år.

 

Text och foton: Liisa Joensuu/Tmi Magic Words

Distansarbete på bibliotek

En freelance-redaktör flyttade sitt hemkontor till biblioteket. Hur är biblioteket som distansarbetsplats? Läs mer om de goda och dåliga sidorna med en arbetsdag på biblioteket.

Jag kommer till biblioteket vid halv nio en vardagsmorgon. Jag har valt Bibliotek 10 tack vare dess goda läge och långa öppettider. Bibliotek 10 är dessutom något av en miniatyrmodell av Ode: många av dess nuvarande tjänster ska flyttas till Ode när det blir färdigt.

Jag ställer min dator med penna och memoblock på ett arbetsbord för två personer. Det finns redan nästan tio andra distansarbetare på plats så jag får inte välja bord helt fritt. De andra tycks skriva på dator eller för hand och en tittar på en film med hörlurarna på.

Vid min egen plats har jag ett litet bord, en mjuk stol med armstöd och ett eluttag i närheten till mitt förfogande. Belysningen är bra även om jag sitter långt bort från fönstren. Bibliotekets trådlösa nätverk fungerar fint.

Också arbetsron är överraskande bra trots en pågående renovering av biblioteket. Renoveringsarbetet bullrar jämnt i bakgrunden och inte ens en grupp skolelever som kommer till biblioteket senare på dagen stör mig. Även om man nuförtiden får tala med normal röst på biblioteket och människor kommer och går är biblioteket en lugnare arbetsplats än de flesta caféer. Under de två första arbetstimmarna lyckas jag få mycket skrivet och många uppgifter gjorda.

Hur kan man visa att platsen är upptagen?

Allt går bra tills jag måste gå på toa. Eftersom jag är ensam – och misstänksam av mig – är jag tvungen att samla ihop alla mina saker för bara en liten paus. Jag minns diskussionen om arbetslokaler där man önskade att det ska finnas låsbara bänkar och fack på Ode. Vilken utmärkt idé.

Förhoppningsvis är både stolarna och borden på Ode också justerbara. Även om det är bekvämt att arbeta på Bibliotek 10 är ergonomin inte perfekt.

Om jag arbetade oftare på detta bibliotek skulle jag också önska att jag inte skulle behöva betala för toalettbesök.

Reservera ett bord på förhand

 Mitt på dagen finns det knappt några lediga arbetsbord kvar. Vid Stadsverkstadens infodisk får jag veta att Bibliotek 10 är populärt i synnerhet på eftermiddagar. På våren finns det många som läser inför tentor och inträdesprov men också bibliotekets mötesrum är ofta fullbokade.

Många har med sig sin egen dator men även bibliotekets kunddatorer används aktivt. PC:arna är som hemdatorer, alltså har användningen av dem inte begränsats. Bibliotekets Mac-dator är ofta upptagen eftersom den har program som alla inte har hemma hos sig.

Läs mer om arbets- och mötesrummen på Helmet-biblioteken på webbplatsen Varaamo.fi. Utrymmen får bokas avgiftsfritt med bibliotekskortets nummer.

Läs mer om Varaamo.

Kom med idéer om ett modernt arbetsbibliotek

Hur kan biblioteket stödja gemensamt arbete och företagande? Detta funderar man på under en avgiftsfri verkstad måndagen den 22 maj 2017 kl. 17.30. Läs mer om evenemanget och anmäl dig senast den 15 maj 2017.

Text och foton: Jenni Saarilahti

En del av Bibliotek 10 är stängt 11.5–21.5

Vad önskar man sig av biografen i Ode?

En hurdan biograf passar in i ett bibliotek? Uppgiften om att det planeras en biograf i Ode inspirerade kommande besökare att komma med idéer om biografens repertoar och miljö på Facebook. Det är fortfarande fritt fram att bidra med idéer!

Något gammalt, något nytt… På biografen i centrumbiblioteket Ode ska enligt stadsbornas önskemål visas åtminstone gamla finländska, svenska och franska filmer. I ett önskemål nämndes polska konstfilmer från 1970-talet. Även nya europeiska filmer väcker intresse.

Som ett slags motönskan nämndes ett par gånger att filmerna på Ode borde komma från någon annanstans än från Amerika.

I ett svar betonades i synnerhet en god bioupplevelse:

– Jag skulle framför allt vilja att de tillgängliga platserna är bra platser i mitten i stället för platser längst ut på kanten i första raden. Man skulle kunna tro att det inte är något problem i en nybyggnad.

Teman och evenemang intresserar

Många personer som deltog i diskussionen om filmer önskade sig olika slags teman och filmserier. Till exempel följande typer av filmer skulle man gärna vilja se på Ode:

         sci-fi-klassiker
         berömda västernfilmer
         dokumentärer som förändrat världen
         en enskild regissörs hela produktion som en serie

En regissör vars namn nämndes var Aki Kaurismäki. En filmvän önskade att Ode kommer till räddning i en situation där man kan se mer speciella filmer närmast bara på filmfestivaler:

– Alltså utöver klassiker även nya delikatesser från världens alla hörn, en stark dokumentärnärvaro och som pricken över i ett mångsidigt utbud av barnvänliga filmer.

Gemenskapsandan har också nått biograferna.

– Utöver filmer kunde det också finnas efterfrågan på gemensamt tittande av olika typer av direktsändningar, vare sig det är fråga om Eurovision Song Contest, konserter, idrott eller opera, ljöd visionerna i ett av önskemålen.

Kom med ett eget förslag

Hur kommer biografen på första våningen i Ode då att bli? Bakgrund till och riktlinjer för biografen beskrivs i artikeln Elokuva saapuu kirjasto Oodiin

Önskemålen och förslagen i artikeln har plockats ur diskussionen på centrumbiblioteket Odes Facebooksida. Kom och delta i diskussionen. På Odes Facebooksida finns information om bland annat kommande diskussionsmöten och evenemang kring planeringen av Ode. Du kan också skicka respons på centrumbiblioteket per e-post till bibliotekets kontaktpersoner. Kontaktuppgifterna finns här.

Text: Jenni Saarilahti